VND: Đính chính thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố đính chính thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn