TNA: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

.

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn