Đề xuất mở lại giao dịch chuyển nhượng đất Bắc Vân Phong

.

Ảnh minh họa

Trước đó, vào ngày 7/5 vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có chỉ đạo về việc tạm dừng chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất tại khu vực quy hoạch xây dựng Đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Tài nguyên – Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong và UBND huyện Vạn Ninh tham mưu, dự thảo văn bản cho UBND tỉnh chỉ đạo tạm ngừng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Việc tạm ngừng này có hiệu lực cho đến khi quy hoạch chung xây dựng Đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trong văn bản mới đề xuất, UBND huyện Vạn Ninh cho biết, đến nay công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện đã được tăng cường, để tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn được thực hiện các quyền sử dụng của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. UBND huyện đề xuất UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét cho phép huyện tiến hành tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa theo quy định của Luật Đất Đai.

UBND huyện Vạn Ninh khẳng định, sau khi được nghị UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa cho phép huyện tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa theo các quy định của Luật Đất đai, địa phương sẽ tiếp tục tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tại thông báo kết luận của UBND tỉnh Khánh Hoà tại buổi làm việc với huyện Vạn Ninh ngày 17/9 vừa qua, UBND tỉnh chỉ đạo về đề nghị xem xét bỏ dỡ một phần của văn bản chỉ đạo tạm dừng các thủ tục liên quan đến đất đai tại huyện Vạn Ninh theo công văn đã ban hành ngày 9/5/2018 của UBND tỉnh. Theo đó, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với huyện Vạn Ninh và các sở ngành có liên quan, nghiên cứu tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, thời gian trước ngày 30/9/2018.

Nguồn: cafeland.vn